ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-KOORDYNATOR PROJEKTU

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Pełnienie funkcji koordynatora projektu „Cała naprzód!” została wybrana oferta złożona przez:


Centrum Edukacyjno Szkoleniowe SONDA Sp. z o.o.

Uzasadnienie:

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko 1 oferta. W wyniku analizy oferty ustalono, że spełnia ona wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlega odrzuceniu. Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny (cena brutto) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez firmę  Centrum Edukacyjno Szkoleniowe SONDA Sp. z o.o. przyznano maksymalną ilość punktów (100,00). Punktacja przyznana ofercie w poszczególnych kryteriach oceny: cena brutto – 100,00 pkt.

16.10.2018
Kierownik GOPS
Izabela Malec