ROZEZNANIE DOSTEPNEJ OFERTY RYNKOWEJ-Realizacja usługi szkoleniowej dla uczestników projektu „Cała naprzód!”.

Projektu „Cała naprzód!”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0052/18-00

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Mszanie Dolnej

Spadochroniarzy 6
34-730 Mszana Dolna
tel. 018 33 10 541
tel./faks 018 33 10 541

 

Opis przedmiotu usługi:

Realizacja usługi szkoleniowej dla uczestników projektu „Cała naprzód!”.

 

Trening interpersonalny (warsztat wyjazdowy – hotel zapewnia Zamawiający) Zakres wsparcia:

 • poszerzenie samoświadomości siebie – własnych zasobów i ograniczeń
 • pozwoli odkryć jakie przyjmują role, w zależności od grupy
 • rozwijać własną otwartość i prawo do bycia sobą
 • pracować nad rozwojem wrażliwości, uważności
 • zwiększyć poczucie własnej odpowiedzialności za siebie i swoje życie
 • zrozumieć własne nawyki i schematy zachowań
 • nauczyć się akceptować ludzi takimi, jacy są
 • doświadczyć mnogości i różnorodności sposób działania, mówienia, doświadczania
 • dowiedzieć się, jak reagują na mnie ludzie – jak ja się z tym czuję
 • odkryć, jakie robią pierwsze wrażenie
 • uczyć się uważności na siebie i na innych
 • eksperymentować z odwagą wyrażenia siebie
 • przełamywać stereotypy na temat siebie i innych ludzi
 • lepiej komunikować swoje potrzeby
 • doświadczyć kontaktu ze sobą i innymi ludźmi na głębszym poziomie

Liczba osób – 10 osób; Liczba godzin 24; Termin realizacji: 14-16 grudnia 2018; Ilość grup-I; Miejsce realizacji: Województwo Małopolskie do 150 kilometrów miejsca zamawiającego (GOPS Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34 – 730 Mszana Dolna) – Ośrodek zapewniony przez Zamawiającego. Zamawiający finansuje nocleg oraz wyżywienie dla trenera oraz transport z i do Mszany Dolnej.

 

Warunki współpracy:

Nie ma możliwości składania ofert cząstkowych. Wykonawca musi zrealizować cały zakres szkoleń.

 

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni:

 1. Materiały dla uczestników szkolenia.
 2. Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia

 

Forma realizacji usługi: Wykonawca usługi zapewni materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Usługa szkoleniowa realizowane będzie zgodnie z Katalogiem maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego opracowany dla projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dodatkowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie, do:

 1. a) Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,
 2. b) Czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy.
 3. c) Wykonawca zobowiązany będzie, pod rygorem odmowy zapłaty za przedmiot zlecenia zamówienia, do przestrzegania postanowień umowy.

 

O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. a) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 2. b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, c) Wykonawca posiada doświadczenie z realizacji szkoleń,
 3. d) Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi nie mogą wykonywać przedmiotu usługi w czasie finansowanym ze środków publicznych.
 4. e) Podmiot/osoba posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej)

 

Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
  1. cena usługi brutto – 90 % – liczba możliwych do uzyskania punktów = 90
  2. doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń – 10% – liczba możliwych do uzyskania punktów = 10
 2. Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

Cena: (Cmin / C of. licz.) x 90 = liczba uzyskanych punktów, gdzie:

 • Cmin – najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.
 • C of. licz. – zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

Końcowy wyniki powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 1. Punkty za kryterium „doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi szkoleniowej” zostaną przyznane w skali punktowej 0 – 10 punktów, weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

Doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi szkoleniowej oceniane będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

 • Od 1 do 5 przeprowadzonych szkoleń – 5 pkt
 • Powyżej 5 przeprowadzonych szkoleń – 10 pkt
 • Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 10 pkt.

 

Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania, a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu :

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru ustalonego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
 2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzone według wzoru ustalonego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z opisem ich kwalifikacji – CV.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę można złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, ul. Spadochroniarzy 6, 34 – 730 Mszana Dolna, w godzinach pracy Zamawiającego lub przesłać pocztą elektroniczną (jako skany dokumentów) na adres: gopsmszanadolna.efs@gmail.com w terminie do 10.12.2018 r. do godz. 12:00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Oferta pisemna złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona składającemu ją Wykonawcy. Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania lub dokładnie wg tego formularza. Wykonawca jest zobowiązany  do podania wszystkich informacji określonych na formularzu oferty (wypełnienia wszystkich pól formularza). Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokument (dokumenty) potwierdzający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o ile nie wynikają one z ogólnie dostępnych źródeł (KRS, CEIDG).

 

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Maciej Karmiński pod numerem telefonu 606 458 558               oraz adresem email: gopsmszanadolna.efs@gmail.com

 

Załączniki

Wzór formularza ofertowego

Oświadczenie Wykonawcy

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załączniki trener Mszana