ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji szkoleń w ramach projektu „Cała naprzód!”

Projekt „Cała naprzód!” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -u Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0030/18-00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji szkoleń w ramach projektu „Cała naprzód!” została wybrana oferta złożona przez:

Ośrodek Wypoczynkowy Limba Piotr Rzadkosz

Kośne Hamry 15a, 34-520 Poronin

 

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 5 ofert. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena usługi brutto (znaczenie: 95 pkt..) oraz kategoria obiektu (znaczenie: 5 pkt.). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 Ośrodek Wypoczynkowy Limba

Piotr Rzadkosz

ul. Kośne Hamry 15a, 34-520 Poronin

Cena brutto: 95,00 pkt.

Kategoria obiektu: 5,00 pkt.

Łącznie:100,00 pkt.

I w kolejności
2 Hotel Klimek SPA Klimek Sp. J.

Złockie 107, 33-370 Muszyna

Cena brutto: 93,83 pkt.

Kategoria obiektu: 5,00 pkt.

Łącznie: 98,83 pkt.

II w kolejności
3 Hotel Cristal Park Sp. z o. o.

ul. Traugutta 5, 33-101 Tarnów

Cena brutto: 81,33 pkt.

Kategoria obiektu: 5,00 pkt.

Łącznie: 86,33 pkt.

III w kolejności
4 Magdalena Siśkiewicz New Challenge,

ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków

Cena brutto: 76,20 pkt.

Kategoria obiektu: 0,00 pkt.

Łącznie: 76,20 pkt.

IV w kolejności
5 Hotel Nad Przełomem

ul. Trzech Koron 34, 34-443 Sromowce Niżne

Cena brutto: 66,35 pkt.

Kategoria obiektu: 5,00 pkt.

Łącznie: 71,35 pkt.

V w kolejności

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie złożone oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu.

 

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto, kategoria obiektu) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Ośrodek Wypoczynkowy Limba Piotr Rzadkosz, ul. Kośne Hamry 15a, 34-520 Poronin przyznano największą ilość punktów (100,00). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert