UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA-Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnego coachingu rodziny dla uczestników projektu „Cała naprzód!”.

Projekt „Cała naprzód!” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0052/18-00

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnego coachingu rodziny dla uczestników projektu „Cała naprzód!”.

 Powodem unieważnienia postepowania jest otrzymanie wyłącznie jednej ważnej oferty, co uniemożliwia wybór Wykonawcy zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.