ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ-Organizacja i przeprowadzenie grupowych warsztatów kompetencji społecznych dla uczestników projektu: „Cała naprzód

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Realizacja zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie grupowych warsztatów kompetencji społecznych dla uczestników projektu: „Cała naprzód!” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej Spadochroniarzy 6

34-730 Mszana Dolna

Tel. 18 331 05 41

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

80500000-9  Usługi szkoleniowe

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie grupowych warsztatów kompetencji społecznych dla uczestników projektu: „Cała naprzód!”

Zamówienie podzielone jest na 2 części.

Lp. Temat zajęć Liczba godzin Liczba uczestników Minimalny program kursu
1. Grupowy trening „Jak zrozumieć dziecko i tworzyć z nim dobre relacje” 8

 

10 osób

 

Zakres wsparcia: Rozwijanie swoich umiejętności wychowawczych i pogłębienie wiedzy, która pozwoli lepiej towarzyszyć dzieciom w rozwoju, pomaganie dziecku w przeżywaniu emocji, których doświadcza, jak mądrze towarzyszyć w trudnych zachowaniach oraz jak budować szczęśliwą i pełną zrozumienia relację.

 

2. Grupowy Video trening komunikacji (VIT) 24 10 osób Zakres wsparcia: poprawa relacji w rodzinach, praca nad atmosferą interakcji, praca nad możliwością ugodowego rozwiązywania konfliktów między rodzicami i ich dziećmi, wspieranie rodziców w ich kompetencjach wychowawczych, dostrzeganie mocnych stron dziecka, nauka zasad dobrej komunikacji przez rodziców i dzieci, stosowanie zasad dobrej komunikacji w relacjach poza rodziną. Praca metodą Wideotreningu Komunikacji w rodzinie polega na analizowaniu wspólnie z rodzicami nagranych przez trenera VIT filmów ilustrujących interakcje między nimi i ich dziećmi. Wideotrening odbywa się w kilku sesjach.. Następnie trener analizuje  film pod kątem występowania elementów dobrej komunikacji i przygotowuje się do omówienia filmu z rodzicami . Następuje omówienie filmu. Rodzice otrzymują również wskazówki do pracy.

 

Każda ze wskazanych powyżej części Zamówienia określana będzie dalej mianem „Zadania”.

Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych na poszczególne Zadania. Wykonawca może złożyć ofertę dotyczącą jednego, kilku lub wszystkich zadań. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

Dodatkowe informacje – dotyczy wszystkich Zadań

 • Rozliczenia z wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby godzin przepracowanych na rzecz uczestników projektu, Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba godzin może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar.
 • Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera ryczałtowy zwrot kosztów przejazdu do miejsca wykonywania przez niego usług oraz wykorzystywanych materiałów. Wykonawca usługi zapewni materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
 • Jedna godzina warsztatów grupowych = 45 minut.
 • Zamówienie musi być realizowane zgodnie z Regulaminem Konkursu 9.1.1. RPO WM, wnioskiem o dofinansowanie projektu, indywidualną ścieżka wsparcia każdego z uczestników oraz innymi wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFS, w szczególności Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

W szczególności wymaga się, aby osoba wykonująca zadanie spełniała następujące warunki:

 • obciążenie wynikające z wykonywania usług w ramach niniejszego zapytania nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie;
 • łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych
  z innych źródeł, w tym środków własnych wykonawcy i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie;
 • w związku z zatrudnieniem w ramach projektu „Nowe horyzonty” nie zachodzi konflikt interesów i podwójne finansowanie;
 • nie była zatrudniona jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WM na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
 • Zamawiający zapewni salę na czas trwania zajęć.
 • Wymagany termin realizacji zamówienia (dot. poszczególnych zadań):
Lp. Temat zajęć Termin realizacji do:
1. Grupowy trening „Jak zrozumieć dziecko i tworzyć z nim dobre relacje” 31 marzec 2019

 

2. Grupowy Video trening komunikacji (VIT) 31 marca 2019

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (których nie można było przewidzieć). Praca w ramach zadań w okresie obowiązywania umowy będzie przebiegać zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem prac, po jego akceptacji przez Zamawiającego.

 • Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 przy czym maksymalna liczba godzin zajęć dziennie wyniesie 8 godzin. Grupowy Video trening komunikacji (VIT) może zostać zrealizowany w formule wyjazdu weekendowego.
 • Miejsce realizacji: Zajęcia odbywać się będą na terenie gminy Mszana Dolna w sali zapewnionej przez Zamawiającego. Grupowy Video trening komunikacji (VIT) odbędzie się w formule wyjazdowej w hotelu w województwie małopolskim – Zamawiający zapewni: zakwaterowanie oraz wyżywienie dla trenera oraz dojazd do hotelu, w którym będzie odbywał się trening z Mszany Dolnej i powrót do Mszany Dolnej.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – oświadczenie wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego;
 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, oświadczenie wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego;
 3. osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi nie mogą wykonywać przedmiotu usługi w czasie finansowanym ze środków publicznych – oświadczenie wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego;
 4. wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje jednym trenerem, który w ciągu ostatnich trzech lat przeprowadził jeden warsztat w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia. Warsztat w zakresie tożsamym to usługa treningu/szkolenia umiejętności społecznych zrealizowana dla grupy min. 12 osób. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie złożonego oświadczenia oraz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik 3), wg formuły „spełnia/nie spełnia”, odrębnie dla każdego zadania, którego dotyczy oferta. Wykonawca może przedstawić w załączniku nr 3 tą samą osobę przewidzianą do wykonania zadania 1 i zadania 2. Składając ofertę na obydwa zadania należy wypełnić obydwie tabele załącznika 3. Wykonawca, który nie wykaże spełniania ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. I, wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia:

 1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego według wzoru ustalonego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
 2. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzonego według wzoru ustalonego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena w kryterium Doświadczenie będzie prowadzona w oparciu o tabelę określoną w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.
 • Zmiana umowy

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna jeżeli:

 1. w trakcie obowiązywania umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług: kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług,
 2. zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego,
 3. zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy,
 4. zmiana leży w interesie Zamawiającego.

 

 1. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, która:

 1. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 3. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 4. została złożona po terminie,
 5. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

W toku postępowania Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia                            lub wyjaśnienia treści oferty.

 

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty, odrębnie dla każdego zadania, decydować będą kryteria:

 

 1. Cena brutto – max. 85 pkt. Przez cenę brutto rozumie się cenę (z podatkiem VAT), a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej koszt całkowity ponoszony przez Zamawiającego z tytułu realizacji usługi zawierający również wszelkie należności z tytułu podatków i składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy -tzw. „brutto-brutto”.

W ramach kryterium „Cena brutto” Zamawiający przyzna punkty odrębnie dla zadań, według następującego wzoru:

Cmin

Pc = ————– x  85 pkt

Cn

gdzie:

Pc – punkty uzyskane przez Wykonawcę w kryterium „Cena brutto”;

Cmin – najniższa cena brutto za wykonanie danego zadania spośród złożonych ofert;

Cn – cena brutto za wykonanie zadania zaproponowana przez Wykonawcę, którego oferta jest badana.

 

 1. Doświadczenie – 15 pkt.

Punkty za kryterium „doświadczenie” wykonawcy w realizacji usługi szkoleniowej zostaną przyznane w skali 0 – 15 pkt., odrębnie dla każdego zadania, weryfikacja na podstawie załącznika nr 3.

Doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi objętej zamówieniem oceniane będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

 

1 przeprowadzony warsztat, dla grupy min 12 osób w tematyce tożsamej z zadaniem – 0 pkt.

2 –  5 przeprowadzonych warsztatów, dla grupy min 12 osób w tematyce tożsamej z zadaniem – 5 pkt.

6 – 10 przeprowadzonych warsztatów dla grupy min 12 osób w tematyce tożsamej z zadaniem – 10 pkt

powyżej 10 warsztatów przeprowadzonych dla grupy min 12 osób w tematyce tożsamej z zadaniem – 15 pkt.

Maksymalna liczba punków do uzyskania w ramach kryterium 15 pkt.

Tematyka tożsama z zadaniem rozumiana jest jako szkolenie /warsztat grupowy dla min
12 osób poświęcony szeroko rozumianemu rozwojowi osobistemu, pracy nad sobą itp.

 

Liczba przyznanych punktów (łączna oraz w poszczególnych kryteriach) będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Złożone ofert będą oceniane odrębnie dla każdego zadania.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów stanowiącą sumę punktacji z poszczególnych kryteriów.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej                         ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ocenie punktowej w doświadczeniu i takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Złożenie oferty dodatkowej zawierającej cenę wyższą niż zaoferowana w złożonej ofercie będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy
z postępowania.

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę można złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, ul. Spadochroniarzy 6, 32-730 Mszana Dolna, w godzinach pracy Zamawiającego lub przesłać pocztą elektroniczną (jako skany dokumentów) na adres: gopsmszanadolna.efs@gmail.com, w terminie do 20.02.2019 r., co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Złożone oferty zarówno podlegające ocenie jak i odrzucone lub złożone po terminie nie będą zwracane.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

 

Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania lub dokładnie wg tego formularza. Wykonawca jest zobowiązany  do podania wszystkich informacji określonych na formularzu oferty (wypełnienia wszystkich pól formularza). Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokument (dokumenty) potwierdzający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o ile nie wynikają one z ogólnie dostępnych źródeł (KRS, CEIDG).

 

 

 

 • Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Maciej Karmiński pod numerem telefonu 606 458 558     oraz adresem email: gopsmszanadolna.efs@gmail.com

 

 • Załączniki
 1. Wzór formularza ofertowego
 2. Oświadczenie Wykonawcy
 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załaczniki