ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Organizacja i przeprowadzenie grupowych warsztatów kompetencji społecznych dla uczestników projektu: „Cała naprzód!”,

Projekt „Cała naprzód!” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0052/18-00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie grupowych warsztatów kompetencji społecznych dla uczestników projektu: „Cała naprzód!”, do realizacji ZADANIA 1. „GRUPOWY TRENING – „JAK ZROZUMIEĆ DZIECKO I TWORZYĆ Z NIM DOBRE RELACJE” została wybrana oferta złożona przez:

 

Ewa Cisło – coaching – szkolenia – terapia 

Rodzinna 6, 32-091 Pielgrzymowice

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 85 pkt.) oraz doświadczenie (znaczenie: 15 pkt.). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 Ewa Cisło – coaching – szkolenia – terapia

ul. Rodzinna 6, 32-091 Pielgrzymowice

Cena brutto: 81,81 pkt

Doświadczenie: 15,00 pkt

Łącznie:96,81 pkt

I w kolejności
2 Piękny Umysł. Szkolenia Psychologiczne i Coaching. Natalia Woszczyk – Haładus

ul. Wojska Polskiego 26 , 42-300 Myszków

Cena brutto: 85,00 pkt

Doświadczenie: 5,00 pkt

Łącznie:90,00 pkt

II w kolejności
3. Twoja Strefa Rozwoju. Adam Zalewski

ul. Józefa Ryszki 82b/10, 41-500 Chorzów

Cena brutto: 75,23 pkt

Doświadczenie:5,00 pkt

Łącznie: 80,23 pkt

III w kolejności

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie złożone oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu.

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto, doświadczenie) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Ewa Cisło – coaching – szkolenia – terapia, ul. Rodzinna 6, 32-091 Pielgrzymowice przyznano największą ilość punktów (96,81). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.