ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Organizacja i przeprowadzenie grupowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Cała naprzód!”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie grupowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Cała naprzód!” do realizacji Zadania 2 – warsztaty stacjonarne, została wybrana oferta złożona przez:

 

Katarzyna Kucharska MIDWAY

32-085 Modlnica, ul. Ulubiona 25

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 90 pkt.) oraz doświadczenie (znaczenie:
10 pkt.). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 Katarzyna Kucharska MIDWAY

32-085 Modlnica, ul. Ulubiona 25

Cena brutto: 90,00 pkt

Doświadczenie: 0,00 pkt

Łącznie: 90,00 pkt

I w kolejności
2 Marcin Szczuka – Poradnictwo Psychologiczne, os. Gaj 28/11, 32 – 540 Trzebinia Cena brutto: 84,81 pkt

Doświadczenie: 5,00 pkt

Łącznie: 89,81 pkt

II w kolejności
3 Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji Semper, Magdalena Wolniewicz – Kesaria, ul. Libelta 1A/2, 61-706 Poznań Oferta odrzucona – nie podlega ocenie.

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że dwie z trzech ofert spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu. Oferta zgłoszona przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji Semper, Magdalena Wolniewicz – Kesaria, ul. Libelta 1A/2, 61-706 Poznań, została odrzucona z powodu niespełniania wymogów zapytania, gdyż Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych w ramach jednego Zadania.

Zamawiający dokonał oceny pozostałych ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto, doświadczenie) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Katarzyna Kucharska MIDWAY, 32-085 Modlnica, ul. Ulubiona 25 przyznano największą ilość punktów (90,00). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.