ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób dorosłych oraz poradnictwa psychologicznego dziecięcego dla uczestników projektu: „Cała naprzód!” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej do realizacji Zadania 1 – Poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych

Projekt „Cała naprzód!” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób dorosłych oraz poradnictwa psychologicznego dziecięcego dla uczestników projektu: „Cała naprzód!” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej do realizacji Zadania 1 – Poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych została wybrana oferta złożona przez:

 

Grupa CSW Delta Sp. z o. o. z siedzibą w Jędrzejowie

  1. Kopernika 17, 28 – 300 Jędrzejów

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 80 pkt.) oraz doświadczenie (znaczenie:
20 pkt.). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 Grupa CSW Delta Sp. z o. o. z siedzibą w Jędrzejowie

ul. Kopernika 17, 28 – 300 Jędrzejów

Cena brutto: 80,00 pkt

Doświadczenie: 20,00 pkt

Łącznie: 100,00pkt

I w kolejności
2 Piękny Umysł. Szkolenia Psychologiczne I Coaching. Natalia Woszczyk – Haładus

ul. Wojska Polskiego 26, 42 – 300 Myszków

Cena brutto: 75,59 pkt

Doświadczenie: 6,67 pkt

Łącznie: 82,26 pkt

II w kolejności
3 Marcin Szczuka – Poradnictwo Psychologiczne, os. Gaj 28/11, 32 – 540 Trzebinia Cena brutto: 58,96 pkt

Doświadczenie: 13,23 pkt

Łącznie: 72,19 pkt

III w kolejności

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie złożone oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu.

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto, doświadczenie) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Grupa CSW Delta Sp. z o. o. z siedzibą w Jędrzejowie, ul. Kopernika 17, 28 – 300 Jędrzejów przyznano największą ilość punktów (100,00). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.