ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych dla uczestników projektu: „Cała naprzód!” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, do realizacji Zadania 2 – Pobyt dwudniowy w okresie 7 – 8 grudzień 2019 r

Projekt „Cała naprzód!” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych dla uczestników projektu: „Cała naprzód!” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, do realizacji Zadania 2 – Pobyt dwudniowy w okresie 7 – 8 grudzień 2019 r., została wybrana oferta złożona przez:

Biuro Usługowo – Turystyczne ATLANTIC

35 – 073 Rzeszów, Plac Wolności 12

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 5 ofert. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 90 pkt.), kategoria obiektu (znaczenie:
5 pkt.) oraz zapewnienie atrakcji integracyjnej (znaczenie: 5 pkt). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 Biuro Usługowo – Turystyczne ATLANTIC

35 – 073 Rzeszów, Plac Wolności 12

Cena brutto: 90,00 pkt

Kategoria obiektu: 0,00 pkt

Zapewnienie atrakcji integracyjnej: 5,00 pkt

Łącznie: 95,00 pkt

I w kolejności
2 PNM Południe Spółka Akcyjna TOUR s. k. Hotel *** Perła Południa,

33 – 343 Rytro 380

Cena brutto: 55,20 pkt

Kategoria obiektu: 5,00 pkt

Zapewnienie atrakcji integracyjnej: 5,00 pkt

Łącznie: 65,20 pkt

II w kolejności
3 Hotel Klimek SPA – Klimek Sp. J.

Złockie 107, 33 – 370 Muszyna

Cena brutto: 55,17 pkt

Kategoria obiektu: 5,00 pkt

Zapewnienie atrakcji integracyjnej: 5,00 pkt

Łącznie: 65,17 pkt

III w kolejności
4 Hotel Piwniczna SPA&Conference, Piwniczna Zdrój, ul. Gąsiorowskiego 5 Cena brutto: 44,25 pkt

Kategoria obiektu: 5,00 pkt

Zapewnienie atrakcji integracyjnej: 0,00 pkt

Łącznie: 49,25 pkt

IV w kolejności
5 GEOVITA S.A., ul. Podchorążych 39A, 00 – 722 Warszawa Cena brutto: 34,94 pkt

Kategoria obiektu: 5,00 pkt

Zapewnienie atrakcji integracyjnej: 0,00 pkt

Łącznie: 39,94 pkt

V w kolejności

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie złożone oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu.

 

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto, kategoria obiektu, zapewnienie atrakcji integracyjnej) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Biuro Usługowo – Turystyczne ATLANTIC, 35 – 073 Rzeszów, Plac Wolności 12 przyznano największą ilość punktów (95,00). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.