ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Przeprowadzenie grupowych wyjazdowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Cała naprzód!” do realizacji Zadania 2 – warsztaty wyjazdowe nr 2

Projekt „Cała naprzód!” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przeprowadzenie grupowych wyjazdowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Cała naprzód!” do realizacji Zadania 2 – warsztaty wyjazdowe nr 2, została wybrana oferta złożona przez:

 

Marcin Szczuka – Poradnictwo Psychologiczne,

Gaj 28/11, 32 – 540 Trzebinia

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 4 oferty. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 90 pkt.) oraz doświadczenie (znaczenie:
10 pkt.). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 Marcin Szczuka – Poradnictwo Psychologiczne, os. Gaj 28/11, 32 – 540 Trzebinia Cena brutto: 90,00 pkt

Doświadczenie: 10,00 pkt

Łącznie: 100,00 pkt

I w kolejności
2 Ewa Cisło EC coaching – szkolenia – terapia

32 – 091 Pielgrzymowice

Cena brutto: 85,44 pkt

Doświadczenie: 10,00 pkt

Łącznie: 95,44 pkt

II w kolejności
3 Centrum Usług Psychologicznych Pedagogicznych i Logopedycznych EGO, ul. Śródmiejska 4a, 68 – 200 Żary Cena brutto: 56,72 pkt

Doświadczenie: 10,00 pkt

Łącznie: 66,72 pkt

III w kolejności
4 GOAL POLSKA MARCIN MŁYNARCZYK, ul. Rszewska 43, 95 – 050 Konstantynów Łódzki Cena brutto: 48,21 pkt

Doświadczenie: 10,00 pkt

Łącznie: 58,21 pkt

IV w kolejności

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie złożone oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu.

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto, doświadczenie) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Marcin Szczuka – Poradnictwo Psychologiczne, os. Gaj 28/11, 32 – 540 Trzebinia przyznano największą ilość punktów (100,00). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.