ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Grupowe warsztaty rynku pracy oraz indywidualne treningi społeczne dla uczestników projektu: „Cała naprzód!” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, do realizacji Zadania 1 – Indywidualne treningi społeczne

Projekt „Cała naprzód!” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Grupowe warsztaty rynku pracy oraz indywidualne treningi społeczne dla uczestników projektu: „Cała naprzód!” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, do realizacji Zadania 1 – Indywidualne treningi społeczne, została wybrana oferta złożona przez:

 

Profesjonalne Doradztwo Personalne Aleksandra Patyk,

50 – 362 Wrocław, ul. Minkowskiego 5/3

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 8 ofert. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 100 pkt). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 Profesjonalne Doradztwo Personalne Aleksandra Patyk,

50 – 362 Wrocław, ul. Minkowskiego 5/3

 

100,00 pkt I w kolejności
2 Centrum Inwestycji Społecznych Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o. o.,

27 – 515 Tarłów, Brzozowa 23

98,18 pkt II w kolejności
3 PRO-EDU Sp. J. D. Karmazyn, R. Krokocki,

ul. Mszczonowska 33/35, 96 – 100 Skierniewice

80,84 pkt III w kolejności
4 Optimal Select Jolanta Stec-Stelmasik,

C.K. Norwida 1, 37 – 550 Radymno

 

79,82 pkt IV w kolejności
5 Innovaspal Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o. o.,

Aleja Krakowska 137, 02 – 180 Warszawa

78,26 pkt V w kolejności
6 Ewa Cisło EC coaching – szkolenia- terapia,

32 – 091 Pielgrzymowice, ul. Rodzinna 6

 

68,35 pkt VI w kolejności
7 Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata” Katarzyna Anna Rokicka,

15 – 002 Białystok, ul. Sienkiewicza 49

68,35 pkt VI w kolejności
8 Marcin Szczuka – poradnictwo psychologiczne,

os. Gaj 28/11, 32 – 540 Trzebinia

 

67,50 pkt VIII w kolejności

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie złożone oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu.

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Profesjonalne Doradztwo Personalne Aleksandra Patyk, 50 – 362 Wrocław, ul. Minkowskiego 5/3 przyznano największą ilość punktów (100,00).