ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób dorosłych, poradnictwa psychologicznego dziecięcego oraz indywidualnych treningów kompetencji rodzicielskich w ramach projektu: „Cała naprzód!” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

Projekt „Cała naprzód!” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób dorosłych, poradnictwa psychologicznego dziecięcego oraz indywidualnych treningów kompetencji rodzicielskich w ramach projektu: „Cała naprzód!” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej do realizacji Zadania 1 – Poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych oraz indywidualne treningi kompetencji rodzicielskich, została wybrana oferta złożona przez:

 

Profesjonalne Doradztwo Personalne Aleksandra Patyk,

50-362 Wrocław, ul. Minkowskiego 5/3

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 8 ofert. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 80 pkt.) oraz dyspozycyjność psychologa (znaczenie: 20 pkt.). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 Profesjonalne Doradztwo Personalne Aleksandra Patyk,

50-362 Wrocław, ul. Minkowskiego 5/3

Cena brutto: 80,00 pkt

Dyspozycyjność psychologa: 20,00 pkt

Łącznie: 100,00pkt

I w kolejności
2 Fundacja Psychocenter, ul. Rumińskiego 3, 62 – 800 Kalisz Cena brutto: 71,06 pkt

Dyspozycyjność psychologa: 20,00 pkt

Łącznie: 91,06pkt

II w kolejności
3 PRO-EDU Sp. J. D. Karmazyn, R. Krokocki, ul. Mszczonowska 33/35, 96-100 Skierniewice Cena brutto: 57,16 pkt

Dyspozycyjność psychologa: 20,00 pkt

Łącznie: 77,16pkt

III w kolejności
4 Akademia Rozwoju Oratio Magdalena Mila, ul. Zakopiańska 6s, 34-730 Mszana Dolna Cena brutto: 56,00 pkt

Dyspozycyjność psychologa: 20,00 pkt

Łącznie: 76,00pkt

IV w kolejności
5 Szkolenia i Doradztwo Marek Troc, ul. Kazimierzowska 10/3, 17-100 Bielsk Podlaski Cena brutto: 49,62 pkt

Dyspozycyjność psychologa: 20,00 pkt

Łącznie: 69,62pkt

V w kolejności
6 Marcin Szczuka – Poradnictwo Psychologiczne, os. Gaj 28/11, 32 – 540 Trzebinia Cena brutto: 56,00 pkt

Dyspozycyjność psychologa: 10,00 pkt

Łącznie: 66,00pkt

VI w kolejności
7 Grupa CSW Delta Sp. z o. o. z siedzibą w Jędrzejowie

ul. Kopernika 17, 28 – 300 Jędrzejów

Cena brutto: 55,36 pkt

Dyspozycyjność psychologa: 10,00 pkt

Łącznie: 65,36pkt

VII w kolejności
8 Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata”, ul. Sienkiewicza 49/312, 15 – 002 Białystok Cena brutto: 41,26 pkt

Dyspozycyjność psychologa: 20,00 pkt

Łącznie: 61,26pkt

VIII w kolejności

 

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie złożone oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu.

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto, dyspozycyjność psychologa) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Profesjonalne Doradztwo Personalne Aleksandra Patyk, 50-362 Wrocław, ul. Minkowskiego 5/3 przyznano największą ilość punktów (100,00). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.