ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób dorosłych, poradnictwa psychologicznego dziecięcego oraz indywidualnych treningów kompetencji rodzicielskich w ramach projektu: „Cała naprzód!” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

Projekt „Cała naprzód!” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób dorosłych, poradnictwa psychologicznego dziecięcego oraz indywidualnych treningów kompetencji rodzicielskich w ramach projektu: „Cała naprzód!” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej do realizacji Zadania 2 – Poradnictwo psychologiczne dziecięce, została wybrana oferta złożona przez:

 

Akademia Rozwoju Oratio Magdalena Mila, 

Zakopiańska 6s, 34-730 Mszana Dolna

 

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 4 oferty. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 80 pkt.) oraz dyspozycyjność psychologa (znaczenie: 20 pkt.). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 Akademia Rozwoju Oratio Magdalena Mila, ul. Zakopiańska 6s, 34-730 Mszana Dolna Cena brutto: 80,00 pkt

Dyspozycyjność psychologa: 20,00 pkt

Łącznie: 100,00pkt

I w kolejności
2 Fundacja Psychocenter, ul. Rumińskiego 3, 62 – 800 Kalisz Cena brutto: 79,00 pkt

Dyspozycyjność psychologa: 20,00 pkt

Łącznie: 99,00 pkt

II w kolejności
3 Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata”, ul. Sienkiewicza 49/312, 15 – 002 Białystok Cena brutto: 66,53 pkt

Dyspozycyjność psychologa: 20,00 pkt

Łącznie: 86,53pkt

III w kolejności
4 Marcin Szczuka – Poradnictwo Psychologiczne, os. Gaj 28/11, 32 – 540 Trzebinia Cena brutto: 52,67 pkt

Dyspozycyjność psychologa: 10,00 pkt

Łącznie: 62,67pkt

IV w kolejności

 

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie złożone oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu.

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto, dyspozycyjność psychologa) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Akademia Rozwoju Oratio Magdalena Mila, ul. Zakopiańska 6s, 34-730 Mszana

Dolna przyznano największą ilość punktów (100,00). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.