ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych dla uczestników projektu: „Cała naprzód!” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

Projekt „Cała naprzód!” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych dla uczestników projektu: „Cała naprzód!” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, do realizacji Zadania 1 – Pobyt dwudniowy w okresie 29 – 30 sierpień 2020 r., została wybrana oferta złożona przez:

 

Biuro Usługowo – Turystyczne ATLANTIC

35 – 073 Rzeszów, Plac Wolności 12

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 7 ofert. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 85 pkt.), kategoria obiektu (znaczenie:
10 pkt) oraz zapewnienie atrakcji integracyjnej (znaczenie: 5 pkt). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 Biuro Usługowo – Turystyczne ATLANTIC

35 – 073 Rzeszów, Plac Wolności 12

Cena brutto: 85,00 pkt

Kategoria obiektu: 0,00 pkt

Zapewnienie atrakcji integracyjnej: 5,00 pkt

Łącznie: 90,00 pkt

I w kolejności
2 Orbis S.A., Złota 59 Cena brutto: 76,19 pkt

Kategoria obiektu: 10,00 pkt

Zapewnienie atrakcji integracyjnej: 0,00 pkt

Łącznie: 86,19 pkt

II w kolejności
3 RADOCZA PARK SP. Z o.o., Wapienna 2, 30-544 Kraków Cena brutto: 60,60 pkt

Kategoria obiektu: 10,00 pkt

Zapewnienie atrakcji integracyjnej: 5,00 pkt

Łącznie: 75,60 pkt

III w kolejności
4 Hotel Klimek SPA – Klimek SP.J., Złockie 107, 33-370 Muszyna Cena brutto: 55,86 pkt

Kategoria obiektu: 10,00 pkt

Zapewnienie atrakcji integracyjnej: 5,00 pkt

Łącznie: 70,86 pkt

IV w kolejności
5 *** Hotel Wierchomla Ski & Spa Resort

Wierchomla Mała 42, 33 – 350 Piwniczna Zdrój

Cena brutto: 54,78 pkt

Kategoria obiektu: 0,00 pkt

Zapewnienie atrakcji integracyjnej: 5,00 pkt

Łącznie: 59,78 pkt

V w kolejności
6 J .W. CONSTRUCTION HOLDING SA, ul. Radzymińska 326, 05 – 091 Ząbki Cena brutto: 37,37 pkt

Kategoria obiektu: 10,00 pkt

Zapewnienie atrakcji integracyjnej: 5,00 pkt

Łącznie: 52,37 pkt

VI w kolejności

 

 

7 GEOVITA SA. Ul. Ogrodowa 31, 05-140 Jadwisin gm. Serock Cena brutto: 41,40 pkt

Kategoria obiektu: 10,00 pkt

Zapewnienie atrakcji integracyjnej: 0,00 pkt

Łącznie: 51,40 pkt

VII w kolejności

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie złożone oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu.

 

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto, kategoria obiektu, zapewnienie atrakcji integracyjnej) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Biuro Usługowo – Turystyczne ATLANTIC, 35 – 073 Rzeszów, Plac Wolności 12 przyznano największą ilość punktów (90,00). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.