ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Przeprowadzenie grupowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Cała naprzód!”

Projekt „Cała naprzód!” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przeprowadzenie grupowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Cała naprzód!”  do realizacji Zadania 2 – warsztaty stacjonarne, została wybrana oferta złożona przez:

 

GRUPA CSW DELTA Sp. z o.o.

23 – 300 Jędrzejów, ul. Kopernika 17

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 90 pkt.) oraz doświadczenie (znaczenie:
10 pkt.). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 GRUPA CSW DELTA Sp. z o.o.

23 – 300 Jędrzejów, ul. Kopernika 17

Cena brutto: 90,00 pkt

Doświadczenie: 10,00 pkt

Łącznie: 100,00 pkt

I w kolejności
2 Marcin Szczuka – Poradnictwo Psychologiczne, os. Gaj 28/11, 32 – 540 Trzebinia Cena brutto: 89,57 pkt

Doświadczenie: 10,00 pkt

Łącznie: 99,57 pkt

II w kolejności
3 INFINITY – Usługi Szkoleniowe Monika Majdziak, ul. Powstańców Śl. 23, 44-341 Gołkowice Cena brutto: 88,39 pkt

Doświadczenie: 10,00 pkt

Łącznie: 98,39 pkt

III w kolejności
4 EWA CISŁO EC – coaching – szkolenia – terapia, ul. Rodzinna 6, 32-091 Pielgrzymowice Cena brutto: 79,97 pkt

Doświadczenie: 10,00 pkt

Łącznie: 89,97 pkt

IV w kolejności
5 Szkoła Męskiego Stylu Agnieszka Świst – Kamińska, ul. Jacka Kaczmarskiego2/3, 81 – 230 Gdynia Cena brutto: 57,92 pkt

Doświadczenie: 10,00 pkt

Łącznie: 67,92 pkt

V w kolejności

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie złożone oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu.

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto, doświadczenie) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez GRUPA CSW DELTA Sp. z o.o., 23 – 300 Jędrzejów, ul. Kopernika 17 przyznano największą ilość punktów (100,00). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.