ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Organizacja i przeprowadzenie rehabilitacji dla osób dorosłych w gabinecie, rehabilitacji domowej dla osób dorosłych oraz fizjoterapii ze stymulacją polisensoryczną dla dzieci w ramach projektu „Cała naprzód!” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

Projekt „Cała naprzód!” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie rehabilitacji dla osób dorosłych w gabinecie, rehabilitacji domowej dla osób dorosłych oraz fizjoterapii ze stymulacją polisensoryczną dla dzieci w ramach projektu „Cała naprzód!” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej do realizacji Zadania 1 – Rehabilitacja domowa dla osób dorosłych, została wybrana oferta złożona przez:

 

Fizjo-Mar Gabinet Fizjoterapii i Masażu Maria Jarosz

34 – 733 Mszana Górna 558

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 100 pkt). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 Fizjo-Mar Gabinet Fizjoterapii i Masażu Maria Jarosz, 34 – 733 Mszana Górna 558 Cena brutto: 100,00 pkt

Łącznie: 100,00pkt

I w kolejności
2 Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka „Credka” Marta Cebula

ul. Zakopiańska 6s, 34 – 730 Mszana Dolna

Cena brutto: 90,77 pkt

Łącznie: 90,77 pkt

II w kolejności
3 Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Janda, 34 – 730 Mszana Dolna, ul. Łostówka 271 Cena brutto: 80,45 pkt

Łącznie: 80,45 pkt

III w kolejności

 

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie złożone oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu.

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Fizjo-Mar Gabinet Fizjoterapii i Masażu Maria Jarosz, 34 – 733 Mszana Górna 558 przyznano największą ilość punktów (100,00). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.