ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ- USŁUGA

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ-USŁUGA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
ul. Spadochroniarzy 6
34-730 Mszana Dolna
tel. 018 33 10 541
tel./faks 018 33 10 541

IOpis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji Specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb, w ramach projektu „ Cała naprzód!” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

II.Do Obowiązku Wykonawcy w ramach świadczonej usługi należeć będzie:

 

Przeprowadzenie Indywidualnej Diagnozy Potrzeb, każdego uczestnika projektu, tj.: 60 osób

-Specjalista ds. Indywidualnej Diagnozy Potrzeb – analizował będzie indywidualne predyspozycje UP i przy konsultacji z pracownikami socjalnymi, specjalistami typu: psycholog, doradca zawodowy, -socjolog o specjalności praca socjalna –posiadający doświadczenie w pracy z klientami pomocy społecznej  i/lub z pedagogiem  którzy dobierani będą do zespołu przeprowadzającego diagnozy w zależności od potrzeb.  Psycholog oraz socjolog będą odpowiedzialni za opracowanie części psychospołecznej w tym identyfikacji indywidualnych problemów społecznych, potencjału, zasobów, deficytów, ograniczeń w tym w tym zdrowotnych (wskazanie metod i narzędzi przybliżających UP do wyeliminowania lub złagodzenia barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie i/lub powodujących oddalenie od rynku pracy);pomiar kompetencji i umiejętności społecznych niezbędnych do pełnego uczestnictwa w społeczeństwie, Doradca zawodowy odpowiedzialny będzie za opracowanie diagnozy w obszarze preferencji zawodowych , który wskaże indywidualne potrzeby w tym obszarze, możliwości, potencjał oraz ograniczenia. Zespół zapewni w ramach procesu diagnostycznego wyspecjalizowane narzędzia, które są zgodne ze standardami pracy socjalnej oraz metodyką pracy socjalnej jak również psychologii, doradztwa zawodowego. Narzędzia oraz język komunikacji zostanie dostosowany do możliwości osoby poddanej diagnozie. Miejsce realizacji- w siedzibie Beneficjenta i/lub w miejscu zamieszkania uczestnika projektu w zależności od zidentyfikowanych możliwości i potrzeb UP. Specjalista ds. diagnoz w oparciu o uzyskanie wyniki diagnozy opracuje Indywidualną Ścieżkę Udziału w projekcie dla każdego UP w formie Planu Pomocy obejmujący – formę, zakres, intensywność jak również indywidualne cele i rezultaty Planu pomocy. Specjalista będzie dokonywał cyklicznej oceny nabytych umiejętności i kompetencji jak również oceny postępu w kontekście zaplanowanych celów i rezultatów poszczególnych uczestników projektu oraz dostosowania indywidualnych potrzeb i możliwości do potrzeb UP . Przy współpracy ze specjalistami realizującymi indywidualne oraz grupowe formy wsparcia, pracownikami socjalnymi  oraz w oparciu o dokonywane oceny postępu uczestników – dokonywał będzie zmian (aktualizacji) do Indywidualnej Ścieżki Wsparcia UP- przewidujemy 8 godzin na UP. Łączna liczba godzin planowanych do realizacji w okresie 2018-2021 wynosi: 480 godzin. Specjalista w ramach realizowanej usługi zapewni wyspecjalizowane narzędzia w tym testy psychometryczne np. Kwestionariusz Kompetencji Społecznych, specjalistyczne narzędzia stosowane w diagnozie w  pracy socjalnej zgodnie z metodyką pracy socjalnej, testy psychometryczne i/lub socjometryczne wykorzystywane w doradztwie zawodowym np. Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Wymagane doświadczenie w realizacji co najmniej 1 projektu finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Osoba posiadająca doświadczenie w zakresie przeprowadzania Indywidualnych Diagnoz Potrzeb oraz planowania indywidualnej ścieżki wsparcia, doświadczenie w pracy z klientami pomocy społecznej
 3. Przedłoży wraz z ofertą metodologię badań diagnostycznych celem zapewnienia jakości i trafności realizowanej usługi.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty oraz załączoną do oferty metodologię badań diagnostycznych.

 IV. Warunki współpracy

Umowa cywilno-prawna w okresie od podpisania umowy do zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 31.08.2021

 1. Opis sposobu obliczenia ceny:
 1. Należy podać cenę ryczałtową oferty netto i brutto, która musi określać wycenę przedmiotu zamówienia
 2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
 3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
 4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  (zł/ gr).
 5. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym

V. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: cena brutto – 100 %

Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100% przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie:

Cmin – najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

of. licz. – zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1 – ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

VI.  Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na załączonym wzorze na adres e-mail: gops@mszana.pl   lub osobiście w siedzibie GOPS Mszana Dolna tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ul. Spadochroniarzy 6 34-730 Mszana Dolna z dopiskiem „rozeznanie dostępnej ceny rynkowej   Specjalista ds. Indywidualnej diagnozy potrzeb” do dnia 10.10.2018r. do godz. 14:30.

VII Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

WZÓR OFERTY

02.10.2018

Kierownik GOPS -Izabela Malec